Mladina

Mestna občina Murska Sobota je Mladim prijazna občina.

 

Slika
Mladim prijazna občina (logotip)

 

Leta 2022 smo se prijavili na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko iz Ajdovščine in v prijavi dokazali, da sistemsko urejamo področje horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik v lokalni skupnosti ter pridobili certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2022 do 2026.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila.

Prednostna področja, na katerih Mestna občina Murska Sobota izvaja ukrepe na področju mladinske politike so:

 • načrtno obravnavanje področja mladih
 • participacija mladih
 • organiziranje mladih
 • informiranje mladih
 • zaposlovanje mladih
 • izobraževanje mladih
 • stanovanjska politika
 • mobilnost mladih
 • skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade.

 

Tako Mestna občina Murska Sobota pomaga mladim na različnih področjih:

Slika
 • subvencije za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota
 • sofinanciranje dejavnosti javnih zavodov (Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Raziskovalno-izobraževalno središče RIS Rakičan), ki pripravljajo programe za mlade,
 • sofinanciranje programov za mladino,
 • denarna pomoč mladim družinam ob rojstvu otroka,
 • štipendije za nadarjene študente,
 • sofinanciranje avtobusnih prevozov,
 • zagotavljanje prostorov namenjenih mladinskim organizacijam (na Slovenski ulici ter v objektu soboškega gradu)
 • zagotavljanje infrastrukturne podpore izobraževalnim institucijam in mladinskim organizacijam za izvajanje programov izobraževanj.

 

Izobraževanje, zaposlovanje, obveščanje

Mestna občina zagotavlja informacijske točke o možnostih izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja mladih preko Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota in Razvojnega centra Murska Sobota, o možnostih pridobitve neprofitnih stanovanj preko Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota, o zadevah, ki neposredno ali posredno vplivajo na mlade, pa mlade obveščamo preko občinske spletne strani in Facebook profila ter občinskega mesečnega glasila Soboške novine.

Mestna občina ima vzpostavljen podjetniški center Pomurski tehnološki park d.o.o., v katerem ima tudi 80% poslovni delež. Navedena družba ima v uporabi poslovno zgradbo, ki je v celoti v lasti Mestne občine Murska Sobota. Prav tako deluje Razvojni center Murska Sobota, ki izvaja razna podjetniška usposabljanja, kjer mladi lahko razvijejo in realizirajo svojo poslovno oz. podjetniško idejo (npr. projekt PONI za mlade potencialne podjetnike in podjetnice).

 

Stanovanjska problematika

Slika

Mestna občina Murska Sobota ima sprejet Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota. O možnostih pridobitve neprofitnih stanovanj se mladi lahko informirajo preko Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota,

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota bo v prihodnje uredil 12 stanovanj za mlade družine v prostorih bivše Ekonomske šole.

 

Sodelovanje z mladinskimi organizacijami in društvi

V Mestni občini Murska Sobota imamo že vsa leta vzpostavljeno sodelovanje med mladimi in lokalno skupnostjo, ki se odraža predvsem v sodelovanju z različnimi mladinskimi društvi in Klubom prekmurskih študentov (KPŠ). Tako je v času pandemije občina podprla projekt »Pomoč občanom« Kluba prekmurskih študentov, ki so nudili brezplačno pravno pomoč, brezplačno psihološko pomoč in brezplačno učno pomoč za učence osnovnih šol.

V občini je zelo aktivno tudi Društvo kreativne mladine, ki jim je občina za izvajanje svojih dejavnosti zagotovila prostore v nekdanji »Semenarni«.

Obiščite stran Kluba prekmurskih študentov

 

Mednarodno sodelovanje

Mestna občina Murska Sobota podpira (in deloma financira) izmenjavo mladih s svojimi partnerskimi mesti. Že 10 let mladi vsako poletje sodelujejo v 3-tedenskem gledališko-plesnem integracijskem projektu »Jugendkultursommer« v partnerskem mestu Ingolstadt (Nemčija), sodelovali so tudi na projektu »Disko šola« s partnerskim mestom Firminy (Francija), podpiramo izmenjave nogometnih športnih društev s pobratenim mestom Paraćin (Srbija).

 

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (MIKK),

Slika

Mestna občina Murska Sobota je ustanoviteljica javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (MIKK), katerega poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti za mlade v Mestni občini Murska Sobota na področjih kulture, izobraževanja, informiranja in svetovanja ter razvedrilnih dejavnosti. Vsebine za mlade pa izvajata tudi javni Zavod za kulturo, turizem in šport in Raziskovalno in izobraževalno središče RIS Dvorec Rakičan.

Mladi imajo možnost sodelovanja pri sestavi participativnega proračuna, mladinska društva in organizacije iz občine pa pogosto sodelujejo pri pripravi različnih dogodkov v občini. 

Obiščite spletno stran MIKK, ZKTŠ in RIS Dvorec Rakičan

 

Evropsko leto mladih 2022

Slika

V Evropskem letu mladih, ko so si različne institucije prizadevale za doseganje medsebojne sinergije pri programih, namenjenih mladim, smo tudi v Mestni občini Murska Sobota dodatno pozornost namenili aktivnostim za mlade. V ta namen smo pripravili akcijski načrt, ki je vseboval aktivnosti in dogodke namenjene mladim in njihovi soudeležbi, ki smo ga skozi leto skupaj z javnimi zavodi, društvi, klubi, drugimi institucijami in posamezniki aktivno izvajali. Akcijski načrt smo razdelili na 8 ključnih tematskih poglavij za katere smo ocenili, da mlade najbolj zadevajo in sicer: zabava in prosti čas, šport, izobraževanje, zaposlitev, področje infrastrukture in digitalizacije, stanovanjska problematika, politična participacija in aktivnosti institucij.

Preberite več o evropskem letu mladih 2022

 

Akcijski načrt Evropsko leto mladih 2022
pdf (231.53 KB)

 

V Mestni občini Murska Sobota so mladi slišani in imajo tudi možnost izraziti in uveljaviti svoje želje in potrebe. Mladi tako aktivno sodelujejo in prevzemajo tudi odgovornost za lastno prihodnost in za prihodnost družbe nasploh.