Zasnova Lendavska sever

Idejna urbanistična zasnova za širše območje Lendavska – sever

Analiza prejetih odgovorov na anketni vprašalnik

Mestna občina Murska Sobota je v juliju in avgustu 2014 izvedla anketiranje stanovalcev severo-vzhodnega dela mesta Murska Sobota. Anketni vprašalnik in idejno urbanistično zasnovo za širše območje Lendavska – sever so prejeli stanovalci: Ledavskega naselja, Lendavske ulice, Grajske ulice ter delno ob Slovenski ulici, ob Zeleni ulici ter Cvetkovi ulici v območju, ki je povezano z Lendavsko ulico. Razdeljenih je bilo 1040 vprašalnikov. Na osnovi vrnjenih vprašalnikov, prejeli smo jih 190, se je izdelala analiza odgovorov.

Stanovalci so podali odgovore na več vprašanj, ki so bila razdeljena na več sklopov in so se nanašala na področja: prometne ureditve; urbanistične zasnove novih objektov javnega pomena; urbanistične zasnove novih stanovanjskih območij  ter  urbanistične zasnove ureditve novih zunanjih površin. Tako smo pridobili mnenja tamkajšnjih stanovalcev o zasnovanih prostorskih vsebinah oziroma tudi drugačne predloge, ki jih bomo lahko vključili v prihodnje v nove urbanistične strokovne podlage, ki bodo izhodišče za izvedbene akte - občinske podrobne prostorske načrte - OPPN. Iz analize sledi, da so stanovalci predlog idejne zasnove večinoma ocenili kot dobra rešitev.

Občina je »Idejne urbanistične zasnove za širše območje Lendavska – sever« pridobila v okviru urbanističnih delavnic v letu 2009 in v okviru mednarodnega projekta FATE (From Army to Entrepreneurship) v letu 2011-2012. Zasnove so pripravili arhitekti, urbanisti in strokovnjaki z drugih področij. Območje obdelave zajema območje severno od Lendavske ulice in Grajske ulice vse do reke Ledave vključno z območjem vojašnice, na zahodu pa je omejeno s Kopališko ulico. Severni del mesta Murska Sobota je največji razvojni potencial mesta; je neposredno povezan s središčem, a hkrati že meji na naravni rob mesta. Dani prostor nudi veliko možnosti za umestitev mnogih manjkajočih mestnih programov in vsebin. Gradiva so na ogled na spletni strani: http://www.murska-sobota.si/projekti-fate .

lendavska_sever_idejna zasnova
pdf (8.43 MB)
ANKETNI vprašalnik-analiza-objava nov2014
pdf (315.37 KB)