Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci

V letu 2017 smo, zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč, pristopili k zbiranju podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Satahovci. S tem smo začeli projekt izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del.

Po dosegu zadostnega % podpisov v letu 2018, pridobitvi pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka in pravnomočne odločbe o uvedbi agromelioracijskega postopka, obeh v letu 2020, smo se novembra 2021 prijavili na 4. Javni razpis ministrstva za podukrep 4.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 150/01) za pridobitev sredstev za izvedbo projekta. Na razpisu smo bili uspešni in 21. 1. 2022 prejeli Odločbo o pravici do sredstev, s katero so se odobrila finančna sredstva v višini do 704.121,29 EUR, kar predstavlja 100% financiranje upravičenih stroškov. Celoten projekt je ocenjen na 704.361,63 EUR.

Glavni cilj investicije na komasacijskem območju Satahovci je racionalizacija in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč, formiranja večjih obdelovalnih kosov, ter ureditve novih poti do parcel, zmanjšali stroški obdelave. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča in druga zemljišča na komasacijskem območju.

Skupna površina zemljišč komasacije je 269,6233 ha. S komasacijo se bo zemljišča razdelilo med lastnike tako, da bodo imeli čim bolj strnjena zemljišča in urejene dostopne poti. Prav tako se bo povečala povprečna velikost parcel, s tem pa se bo v povprečju delovni čas, potreben za obdelovanje, bistveno skrajšal.

Projekt bo, zaradi faznosti, trajal več let in sicer do leta 2025.

Komasacija kmetijskih zemljišč, ki je v Zakonu o evidentiranju nepremičnin opredeljena kot geodetska storitev, ne bo povzročila onesnaževanja in odpadkov, ne bo vplivala na samočistilne sposobnosti in ranljivosti posameznih krajinsko-ekoloških tipov. Komasacija kmetijskih zemljišč ni fizični poseg v okolje ampak samo administrativni upravni postopek, ki se začne z Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, konča pa z Odločbo o novi razdelitvi zemljišč.

V prvi fazi se bodo izvajale aktivnosti geodetskih del na komasacijskem območju. Na podlagi izvedbe postopka javnega naročanja smo izbrali izvajalca geodetskih del in sicer Geodetsko družbo d.o.o. iz Ljubljane, ki bo dela izvedla s podizvajalcem GEODEZIS d.o.o. iz Murske Sobote. Vrednost geodetskih del znaša 438.045,36 EUR. V prvi fazi se bo izvedla tehnična priprava podatkov za teren.

Celoten obseg geodetskih del predstavlja:

 • ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
 • izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,
 • izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,
 • izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,
 • izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
 • ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, itd.,
 • zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, itd.,
 • izmera objektov v komasacijskem območju – stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd.,
 • izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, itd.,
 • izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,
 • zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov in
 • izdelava elaborata komasacije.

Po terminskem planu se bodo komasacijska dela izvajala od podpisa pogodbe do septembra 2024.

Po zamejničenju novih parcel v naravi je predvidena izvedba agromelioracijskih del, s katerimi se bo izboljšala ekonomičnost kmetovanja na območju. Z namenom zagotovitve optimalne uporabe kmetijskih površin po izvedeni komasaciji je potrebno izvesti ureditve obstoječih poljskih poti, ki bodo omogočale lažji dostop do kmetijskih zemljišč ter obračanje kmetijske mehanizacije. Bistveno se bo zmanjšal negativen vpliv na obremenitev obstoječih cest, predvsem z vidika zablatenja cestnih površin.

Tako se bodo sočasno s komasacijo izvedla naslednja agromelioracijska dela, in sicer:

 • ureditev novih gramoziranih poljskih poti,
 • razgradnja obstoječih nefunkcionalnih poljskih poti,
 • ureditev manjših odvodnavanj,
 • izravnava zemljišč in
 • krčitev grmovja in dreves.

Po terminskem planu se bodo agromelioracijska dela izvajala od avgusta 2024 do aprila 2025.

Projekt se na podlagi odločbe o pravici do sredstev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, št. 33130-8/2021/8 z dne 19.01.2022, financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

Evropska komisije, namenjena EKSRP 

Spletna stran PRP.

Za vsebino je odgovorna Mestna občina Murska Sobota. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Komasacijsko območje se nahaja v katastrski občini Satahovci