Ureditev hodnikov po Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča

Namen in vsebina

Mestna občina Murska Sobota se je s projektom »Ureditev hodnikov po Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča« 22. Novembra 2017 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (oznaka JR-UTM 1/2017), ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Sklep o sofinanciranju projekta je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo 9. Februarja 2018. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana 28. Maja 2018.

Projektno dokumentacijo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57A, 9000 Murska Sobota.

Strokovni nadzor nad izvajanjem projekta je izvajal Inženiring Pucko d.o.o., Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota, Gizela Makari Pucko, univ.dipl.inž.grad..

Varnostni načrt in storitve izvajanja koordinatorja za varstvo pri delu je izvajal  PET-N, Jože Novak s.p..

Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del je bilo podjetje Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota. Projekt je bil končan v mesecu septembru 2018. Končna pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 194.771,91 € z vključenim 22% DDV.

Nevarno križišče je spremenjeno v krožišče

V sklopu investicije so bili urejeni manjkajoči hodniki za pešce v Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici Štefana Kuzmiča z nivojskimi prehodi za pešce ter taktilnimi oznakami za slepe, kar omogoča gibalno oviranim in enostavni prehod cestišča.

Križišče Prešernove in Ulice Štefana Kuzmiča je spremenjeno v povozno krožišče (K1) v nivojski izvedbi in z omejitvijo  hitrosti na 30 km/h. Z ureditvijo krožišča se je  spremenil tudi prometni režim na Ulici Štefana Kuzmiča in sicer iz enosmernega v dvosmerni promet na odseku od Kopitarjeve ulice do Cankarjeve ulice.

V okviru investicije se je uredilo kot dvignjeno ploščad z namenom umirjanja prometa naslednje lokacije:

  • križišče Kopitarjeve in Ulice Štefana Kuzmiča (K2),
  • križišče Kopitarjeve in Prežihove ulice (K3),
  • prehod za pešce v bližini enote vrtca Urška (K4).

Na Ulici Štefana Kuzmiča je zasajen nov drevored kot nadaljevanje že obstoječega vse do Osnovne šole I., kar bo zvišalo raven udobja pešcev. Po potrebi je bila prenovljena tudi obstoječa javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, nameščena urbana oprema, kot so klopi in koši za smeti (9 kompletov) ter postavljene označevalne table z namenom promoviranja hoje.

Kolesarjem je namenjen prostor na dvosmernih ulicah na vozišču, prostor pa bo označen kot »shared space«.

Vse več pozornosti se namenja pešcem

Z opisano investicijo se zagotavljajo osnovni infrastrukturni pogoji za boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora ter posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

S tem Mestne občine Murska Sobota uresničuje cilje zastavljene v Trajnostni urbani strategiji in Celostni prometni strategiji.

Viri financiranja

Vir financiranja Znesek (v EUR) Delež
Ministrstvo za infrastrukturo (RS + EU) 127.237,83 61,11%
Mestna občina Murska Sobota 80.961,32 38,89%
SKUPAJ 208.199,15 100,00%

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi: www.eu-skladi.si