Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota je strateški dokument, ki so ga pripravili zunanji sodelavci iz Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju s kolegi iz podjetij ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija, Moravske Toplice in Center za zdravje in razvoj – CZR Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota  se spopada z nekaterimi ekonomskimi in socialnimi izzivi, kjer lahko promet in mobilnost odločilno prispevata k rešitvam. Njena lega na nekoliko odmaknjeni ravnici od osrednje Slovenije sicer lahko predstavlja grožnjo, da bo ostala gospodarstvu prezakotno in prebivalcem neprijazno tranzitno območje, a lahko ravno v tem vidi priložnost za turistični razvoj.  Občina se tega zaveda in želi s sprejetjem in izvajanjem Celostne prometne strategije Mestne občine Murska Sobota izkoristiti priložnosti in se izogniti pastem čezmerne motorizacije.

V procesu priprave dokumenta so bile izvedene številne javne razprave, delavnice in ankete, ki so vodile k izdelavi akcijskega načrta. Ta temelji na načelih trajnostnega razvoja, torej izhaja iz človeka, iz njegovih tegob in pričakovanj. Ni presenečenje, da občani na prvo mesto postavljajo varnost otrok, pešcev in invalidov ter se strinjajo, da je treba načrtovanje prometa prilagoditi predvsem njim. Uresničevanje teh prioritet pa v veliki meri blokira motorni promet. Kako vseeno – ob zavedanju, da je izvedba vzhodne in zahodne obvoznice v realnosti odmaknjena v nedoločljivo prihodnost – nekako shajati, je pravi izziv tega dokumenta.

Na podlagi te strategije želi občina predvsem zagotoviti visoko raven prometne varnosti in zmanjšati število prometnih nesreč ter njihovih posledic, zmanjšati odvisnost od avtomobila ter povečati deleže okolju prijaznih načinov potovanj, skratka postati občina s prometno ureditvijo, s katero so občani zadovoljni.

CPS predvideva 5 ključnih področij ukrepanja, imenovanih stebri: celovita promocija pešačenja, celovita promocija kolesarjenja, privlačen javni potniški prevoz, izboljšanje motoriziranega prometa in trajnostno načrtovanje mobilnosti. Za vsako od navedenih področij je bil oblikovan akcijski načrt do leta 2022, ki predstavlja osnovo za delovanje občinskih organov na področju trajnostne mobilnosti v prihodnje.

Sprejeta Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota je dokument, ki ga je potrebno sprotno preverjati, usklajevati in prilagajati realnim okoliščinam v občini. Prvo revizijo dokumenta je pričakovati po poteku 2 let (torej v letu 2020), prenova dokumenta pa se pričakuje po poteku 5 let od sprejema strategije.

Dokument je napisan tako, da je razumljiv strokovni in splošni javnosti. Vsebina dokumenta je prilagojena posebnostim občine in specifičnim izzivom, s katerimi se ta srečuje. Vsebuje poglavja, kot so Izhodišča in ozadja, Ključni izzivi in priložnosti občine, Vizija in cilji, Ukrepi po posameznih stebrih (hoja, kolesarjenje, javni potniški in cestni motorni promet) in Akcijski načrt.

Naj bo strategija uspešna in prinese v Mursko Soboto kvaliteto bivanja tudi na področju mobilnosti. Občani in občanke Mestne občine Murska Sobota, vi ste tisti, ki boste odločali o uspešnosti izvajanja Strategije.

Celostna prometna straegija MOMS
pdf (27.88 MB)