Javna objava prostega delovnega mesta PRAVNIK VII/2 (za splošne zadeve) M/Ž

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto 

PRAVNIK VII/2 (za splošne zadeve) M/Ž 
v Sekretariatu za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje

 1. Izobrazba:
  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) pravne smeri,
  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri, 
  • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri. 
 2. Imeti morajo najmanj 2 leti delovnih izkušenj.

  Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 

  Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. 

Naloge delovnega mesta PRAVNIK VII/2 (za splošne zadeve) so naslednje: 

 • pravna pomoč županu, mestnemu svetu in drugim občinskim organom,
 • opravljanje nalog s področja zaščite prijaviteljev,
 • sodelovanje pri pripravi posamičnih in splošnih aktov z delovnega področja sekretariata, 
 • priprava in pravni pregled pogodb in druge dokumentacije s področja oddelka ter ostalih oddelkov, 
 • sodelovanje pri izvajanju nalog s kadrovskega področja, 
 • koordiniranje in opravljanje nalog s področja varstva in zdravja na delovnem mestu, 
 • skrb za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu,
 • skrb za izvajanje nalog na področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja zaposlenih v mestni upravi,
 • izvajanje strokovno tehničnih in drugih nalog iz delovnega področja oddelka,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po navodilu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so že delali samostojno na podobnih delovnih mestih v javnem sektorju.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu PRAVNIK VII/2 (za splošne zadeve). Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za strokovno - tehnično delovno mesto PRAVNIK VII/2 (za splošne zadeve)« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. 

Za dajanje informacij je pristojna Martina ŠOOŠ HORVAT, telefon: 02/525 16 72.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-0020/2023-1
Datum: 28.9.2023

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
javna objava strokovno tehničnega delovnega mesta pravnik VII 2 za splošne zadeve.pdf
pdf (155.69 KB)
Prijavni obrazec - pravnik VII/2 za splošne zadeve.docx
docx (33.58 KB)