Javna obravnava strategije trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Murska Sobota 2023-2028

Objava Strategije trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Murska Sobota 2023–2028

Na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22) daje Mestna občina Murska Sobota na vpogled zainteresirani strokovni in splošni javnosti, osnutek navedenega dokumenta.

Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, ter strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, bo osnutek odloka skladen:

  • z določili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/11),
  • s Smernicami za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09),
  • z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22),
  • z 7. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22), ki je bil objavljen na spletnih straneh MOMS, v katalogih informacij javnega značaja pa najpozneje sedem (7) dni pred sejo mestnega sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, s pozivom javnosti, da v roku tridesetih (30) dni na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge.

Pripombe in predloge je v skladu s prejšnjim odstavkom možno podati na : mestna.obcina@murska-sobota.si. Predlog oziroma osnutek dokumenta predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Mestna občina Murska Sobota ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu ali osnutku dokumenta ne bodo nujno del sprejetega dokumenta (6.točka 7.člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja).

Datoteka
Strategija trajnostnega turizma.pdf
pdf (1.3 MB)