Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi prvega odst. 64. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja:

 Povabilo  k oddaji ponudbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota - dela parc.št. 4937/3 k.o. Murska Sobota

 1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, MŠ:5883172, DŠ: SI32339828

 1. Predmet oddaje v najem

Predmet oddaje v najem je nepremičnina, del parc. št. 4937/3 k.o. 105 – Murska Sobota, površine 77,00 m2, ki v naravi predstavlja začasno urejeno gostinsko ploščad za izvajanje gostinske dejavnosti, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote.

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti ter biti sposoben, da v 10. dneh od sklenitve pogodbe postavi gostinski kiosk oz. objekt ter prične z izvajanjem dejavnosti.

Izbrani ponudnik nosi vse stroške izdelave in postavitve gostinskega kioska oz. objekta, opreme in vse potrebno za izvajanje dejavnosti ter si je dolžan pridobiti vsa potrebna uporabna in druga dovoljenja.

 1. Ponudbena cena

Ponujena cena najema ne sme biti nižja od 10,41 EUR/m2 /mesečno.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/1178/1138/1283/1286/1490/1577/1859/1972/19196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) se za najem zemljišč ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.  Če vseeno nastopi obveznost plačila DDV, ga plača najemnik.

Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati  obratovalne stroške, ki izvirajo iz opravljanja njegove dejavnosti v gostinskem objektu in izvajati redno tekoče vzdrževanje najetih nepremičnin.

V skladu z četrtim odstavkom 33. člena Odloka se izvirni povzročitelji (točka c drugega odstavka 5. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne  občine Murska Sobota Ur. list RS, št. 80/13 in 49/2019) iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja,  morajo obvezno vključiti v sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas od sklenitve pogodbe do 31.10.2022.

Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno. Če bo za najem prispelo več enakih ponudb, bo za oddajo organizirana javna dražba.

 1.  Način in rok plačila najemnine in obratovalnih stroškov

Najemnina in obratovalni stroški se plačujejo mesečno. Najemodajalec bo račun izstavil praviloma do 10. dne v mesecu, za pretekli mesec. Najemnik je račun dolžan plačati do 25. v mesecu za pretekli mesec ali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike.  V primeru zamude plačila se najemniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

 1. Varščina

Varščina za najem nepremičnin znaša 200,00 EUR.

Ponudnik mora plačati varščino  na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, štev. IBAN: SI56 01280-0100011405,SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem št. 430-0018-2023, koda namena: OTHR, z navedbo «plačilo varščine-javno zbiranje ponudb za oddajo gostinske ploščadi«

Ponudba se odda na obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v najemnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

Ponudbe so zavezujoče. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina zadrži.

 1. Pogoji in način oddaje ponudbe

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati tisti, kateri nimajo poravnanih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov,  katerih je ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota.

Ponudnik mora ponudbo s prilogami posredovati s priporočeno pošiljko oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z navedbo »Javno zbiranje ponudb – za oddajo gostinske ploščadi, zadeva  št. 430-0018-2023 – NE ODPIRAJ«, tako da vsebuje:

 1. 1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec ponudbe, ki je priloga te objave,
 2. 2. potrdilo o vplačani varščini,
 3. 3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je oz. izpis iz sodnega registra za pravne osebe.

Rok za oddajo ponudb je 26.4.2023 do 13.00 ure.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele po navadni pošti ali osebno predložene v Glavni pisarno Mestne občine Murska sobota, pritličje vhod III Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za oddajo ponudbe.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

 1. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sredo, 3.5.2023 ob 12.00 uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija, imenovana s strani župana, v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Ponudniki morajo ob podaji ponudbe oziroma najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 6. in 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 1. Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno najema. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne dražbe. Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.

Nepremičnina bo oddana po načelu videno-najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi

pogodbe ne bodo upoštevane.

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb za sklenitev posla. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja ponudb pa odstopi od sklenitve posla.

 1. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe.

 1. Opozorilo

Mestna občina Murska Sobota lahko do sklenitve pravnega posla,  postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 1. Dodatna pojasnila in informacije

Pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o nepremičnini lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 13 in po telefonu 02/525 16 74 ga. Marta Mekicar.

 

Številka : 430-0018/2023-1 (520)
Murska Sobota, dne 5.4.2023

Mestna občina Murska Sobota

Damjan Anželj, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
Javno ztbiranje ponudb ploscad Sobosko Jezero - 6.4.2023
pdf (317.85 KB)