Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1),16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18): 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Murska Sobota

 1. Naziv in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Matična številka: 5883172000, Davčna številka: 32339828.

 1. Predmet  prodaje in izhodiščna cena

Predmet prodaje je:

 1. Stavbno zemljišče: del parc. št. 72/4 k.o. 105 - Murska Sobota,  ID znak parcela 105 72/4, površine 1.012 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1).

 

V zvezi z nepremičnino trenutno poteka postopek parcelacije, na podlagi katere bo v skladu s priloženo skico nastala nova parc. št. 72/8 k.o. 105 - Murska Sobota, ki je predmet prodaje v okviru tega javnega zbiranja ponudb. 

Nepremičnina se prodaja za izhodiščno ceno 50.620,00 EUR. V ceno ni vštet DDV, ki ga plača kupec.

Na območju nepremičnin pod točko 1 in 2  veljajo prostorski akti in sicer: 

 • Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016).
 • Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/1997).
 • Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 62/2004).
 • Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV) (Uradni list RS, št. 29/2005).
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt) (Uradni list RS, št. 39/2015).
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt) (Uradni list RS, št. 63/2016).
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt) (Uradni list RS, št. 32/2017).
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC) (Uradni list RS, št. 82/2019)

Nepremičnina je v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) opredeljena kot stavbno zemljišče.

Opis podrobnejše namenske rabe:

I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI, in sicer:

IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.

V skladu z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/1997) namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti, ki se na celotnem območju zazidalnega načrta prepletajo:

 • Proizvodnja na obrtni ravni,
 • Skladiščenje vseh vrst blaga in carinjenje,
 • Trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
 • Splošne storitve,
 • Gostinstvo,
 • Šport, rekreacija,
 • Transportne dejavnosti,
 • Razstavni prostor

Nepremičnina se nahaja na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov in vodov ter vplivnega območja letališča.

 1. Potrdilo o plačani varščini

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,  štev. IBAN: SI56 0128 0010 0011 405 proračun Mestne občine Murska Sobota, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 00 478-0071-2023, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnina parc. št. 72/4 k.o. Murska Sobota«.

 1. Pogoji prodaje
 • Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnine, ki je predmet prodaje.
 • Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
 • Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje, velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam na svoje stroške poskrbeti za ureditev terena in komunalno opremo, skladno z veljavnim prostorskih aktom, pri čemer brez soglasja upravljavcev vodov ne sme izvajati nobenih posegov v varovalne pasove obstoječih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, kanalizacija…)
 • Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
 • V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
 • Pogodba o prodaji nepremičnine bo z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
 • Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se kupcu izroči po prejemu celotne kupnine oz. po zaključku postopka parcelacije, v kolikor ta ne bo zaključen v času prejema celotne kupnine.
 1. Ponudba

Ponudba mora vsebovati:

 1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
 2. Ponudbeno ceno (ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene) na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
 3. izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev« (priloga št. 3),
 4. obvezne priloge k ponudbi:
  • dokazilo o plačani varščini
  • dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)
  • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni.
 5. Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik je dolžan poravnati celotno kupnino na osnovi izstavljenega računa z valuto 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 1. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
  1. Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki osebno predložiti ali priporočeno prednostno poslati v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE - 478-0071/2023« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe 20.11.2023 do 10.00 ure. 

   Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure osebno predložene v Glavno pisarno Mestne občine Murska Sobota, pritličje – vhod III Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za oddajo ponudbe.

  2. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
  3. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudniku.
  4. Ne glede na prejšnjo c) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
  5. Ponudba veže ponudnika 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
  6. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje), 22.11.2023 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija).

   O poteku javnega odpiranja ponudb se vodi zapisnik.

  7. Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. Upravljavec zadrži varščino tudi v primeru, če najugodnejši ponudnik v roku ne plača kupnine.
  8. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb lahko komisija  opravi dodatna pogajanja, da se doseže za upravljavca najugodnejša ponudba.

   Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, zato bo v primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija vse najugodnejše ponudnike pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove pisne ponudbe na enak način kot je določeno v točki 7.a. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da je tudi v postavljenem roku prejetih več najugodnejših ponudb, se nepremičnina proda tistemu, ki je prvi plačal varščino (datum in ura prejema varščine na TRR prodajalca).

 2. Posebne navedbe 

Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost upravljavca vnaprej izključena. Upravljavec, oziroma župan ali komisija s soglasjem župana, lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila že vplačane varščine.

 1. Kontaktne osebe

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za premoženjskopravne zadeve, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, pri vodji oddelka Martini Caf Šaruga: martina.caf-saruga@murska-sobota.si ali 02 525 16 31 ali pri Ivi Drvarič: iva.drvaric@murska-sobota.si ali tel. št. 02 525 16 59 

Mestna občina Murska Sobota

Damjan Anželj, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datum: 30.10.2023
Številka: 478-0071/2023-4 (550)

Priloge:

 • Podatki o ponudniku (priloga št. 1)
 • Ponudba (priloga št. 2)
 • Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine (priloga št. 3)
 • Grafična priloga
 • Izsek iz elaborata o ureditvi meje in parcelaciji
Datoteka
JAVNO_ZBIRANJE_PONUDB_parc. št. 72-4 k.o. Murska Sobota.pdf
docx (15.23 KB)
Javno zbiranje ponudb priloga št. 1.docx
docx (12.24 KB)
Priloga št. 2 Ponudba 72-4 k.o. Murska Sobota.docx
docx (14.85 KB)
Priloga št. 3 Izjava 72-4 k.o. Murska Sobota.docx
pdf (706.8 KB)
Grafična priloga 72-4 k.o. Murska Sobota
pdf (148.77 KB)
Izsek iz eleborata parc. št. 72-4 k.o. Murska Sobota.pdf
pdf (166.45 KB)