Slika
kohezija

Nadgradnja vodovoda sistema B se približuje koncu

Slika
Vodovod B

Nadgradnja vodovoda sistema B se približuje koncu

V Murski Soboti je trenutno odprtih več gradbišč regijskega projekta nadgradnje vodovodnega sistema B. Gradbena dela bodo kmalu končana, podoba ulic in kakovost življenja v mestu in okolici pa bosta po zaključku veliko lepši in boljši, hkrati bo bistveno boljša oskrba prebivalstva s pitno vodo.

Projekt nadgradnje vodovoda sistema B, ki se je začel izvajati konec leta 2021, obsega zamenjavo (rekonstrukcijo) in nadgradnjo najbolj dotrajanega dela vodovodnega omrežja ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo vodovodnih objektov s sistemi za krmiljenje ter vzpostavitev nadzornega centra in nadgradnjo vodnega vira. Vrednost celotne investicije je okrog 31,8 milijona evrov, delež Mestne občine Murska Sobota je 4,7 milijona evrov. Projekt je sofinanciran z evropskimi in nacionalnimi viri v deležu 91,14 odstotka upravičenih stroškov projekta ter iz vodnega sklada v višini 1,4 milijona evrov, preostanek pa zagotavljajo občine.

Zaključek del konec leta

Na območju Mestne občine Murska Sobota poteka gradnja transportnih in tudi sekundarnih vodov za neposredno oskrbo prebivalstva z vodo. Skupna dolžina vodovoda, zgrajenega na območju mestne občine, je štirinajst kilometrov, od tega je več kot polovica sekundarnih vodov in slaba polovica transportnih. Novo transportno in sekundarno vodovodno omrežje potekata praviloma vzporedno na istih trasah. Glavnina del je potekala od sredine leta 2022, najbolj intenzivno pa v letu 2023. Vodovod je v celoti izgrajen, tako transportni kot sekundarni del, za ta mesec je predviden še zaključek vseh zaključnih asfalterskih del. V letu 2022 sta bila v mestni občini najprej izgrajena vod VMP-1, ki poteka po Kopališki ulici, in krajši odsek sekundarnega vodovoda v Kranjčevi ulici v romskem naselju Pušča. Izvedena je bila tudi večina aktivnosti na območju Fazanerije (čiščenje vodnjakov in postavitev upravljavskega zabojnika), prav tako je bil na sedežu podjetja Vodovod sistema B vzpostavljen nov, sodoben nadzorni center za krmiljenje in upravljanje celotnega vodovodnega omrežja in objektov v vseh dvanajstih občinah, ki nadzoruje oskrbo več kot 52 tisoč prebivalcev Pomurja, od tega skoraj 19 tisoč v mestni občini.

Ponekod vodovod zelo dotrajan

V letošnjem letu so že bili izgrajeni odseki transportnega in sekundarnega vodovoda ob vzhodni obvoznici v bližini čistilne naprave, transportni vod na trasi Pušča–Černelavci ter v Grajski ulici in Kardoševi ulici, odsek vodovoda v Industrijski ulici z nadaljevanjem v južnem delu Lendavske ulice, ki se je združil z odsekom vodovoda iz smeri Grajske ulice. Na večini teh tras je bil sočasno izgrajen tudi nov sekundarni vod. Izgradnja novega transportnega in sekundarnega vodovoda je bila zaključena tudi na odsekih Zdravstveni dom–Ciril Metodova ulica–Severjeva ulica–Ulica Mikloša Kuzmiča z navezavo na obstoječi vodovod v Tišinski ulici. 

Sočasno z investicijo izgradnje vodovoda je občina s proračunskimi sredstvi izvajala tudi investicije v cestno infrastrukturo. 

V Severjevi ulici je tako bila izvedena razširitev pločnikov na obeh straneh, dvignjen je bil plato s prehodi za pešce in razširjeno šolsko avtobusno postajališče za varnejši dostop. Sočasno je bilo izvedeno še novo zemeljsko elektroomrežje. 

V Ulici Mikloša Kuzmiča je bil dodatno izveden zemeljski del nove javne razsvetljave, nove svetilke bodo postavljene v naslednjem letu. Prav tako sta zemeljsko omrežje izgradila Elektro in Telemach ter bo prav tako v uporabi v letu 2024, ko bodo vse zračne izvedbe odstranjene, ulica pa bo dobila lepšo podobo. Za vse navedeno so v zelo kratkem času združili moči prebivalci Ulice Mikloša Kuzmiča, ki so se zelo pozitivno in v kratkem času odzvali na pridobivanja služnosti, ter občina in oba upravljavca elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja s hitrim dogovorom in izvedbo. Sočasno z izgradnjo vseh zemeljskih vodov bo v naslednjih dneh obnovljen še celoten vzhodni pločnik, zamenjani bodo dotrajani robniki na uvozih. 

Izgradnja novega vodovoda je v letošnjem letu intenzivno potekala tudi v naselju Pušča in južnem delu Černelavcev. Na zahodu Pušče do regionalne ceste v Černelavcih je bil zgrajen nov transportni vod DN 400, ki bo pomembno razbremenjeval tudi stari transportni vod, ki poteka po Ciril Metodovi ulici, Severjevi ulici in Ulici Štefana Kovača (DN 300) ter je bil ravno v jesenskem času najbolj obremenjen in izpostavljen večkratnim okvaram. Zelo intenzivno so dela potekala tudi v naselju Pušča, kjer so na novo zgrajeni dobri štirje kilometri sekundarnega vodovoda za boljšo in varnejšo oskrbo celotnega romskega naselja s pitno vodo. Na tem območju je bil namreč obstoječi vodovod najbolj dotrajan in zaradi goste pozidave tudi najbolj obremenjen.

Celovita izvedba, ki je najbolj racionalna

  • Gradnja vodovoda je potekala večinoma po cestah in pločnikih. Sočasno so se izvajale tudi obnove cest in pločnikov ter ponekod elektroenergetska in telekomunikacijska infrastruktura. Izgradnja vodovoda je financirana z evropskimi in nacionalnimi sredstvi, preostale spremljajoče investicije pa iz občinskega proračuna, svoj del investicij so pokrili tudi upravljavci elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture.
  • Vse navedene investicije so pomembno obremenjevale prometne poti v mestu Murska Sobota in okolici ter v naselju Pušča in delno v Černelavcih, moteno je bilo tudi vsakodnevno življenje prebivalcev v okolici gradbišč, za kar se vsem najprej zahvaljujemo za strpnost in razumevanje. Hkrati pojasnjujemo, da smo dela skupaj z izvajalcem in nadzorom skušali kar se da optimalno načrtovati – s kratkimi delnimi zaporami in kratkimi prekinitvami dobave vode ter izvedbo prevezav priključkov v nočnih urah in podobnimi ukrepi, kot so zapiranje tras vsaj z grobim asfaltom, usklajevanje investicije vodovoda in preostalih cestnih investicij in podobno.
  • Med gradnjo tudi avtobusi (šolski in redne linije) vozijo po posebnem prometnem režimu. Žal narava izvedbe tovrstne linijske investicije zahteva izvedbo zaključnih asfalterskih del po izvedbi glavnih navezav in opravljenih preizkusih, zato določenih povezanih linij ni bilo mogoče v celoti zaključiti še z zgornjim asfaltnim slojem.
  • V teh dneh potekajo priprave terena za izvedbo teh del, tako da bodo v novembru zaključena tudi ta zaključna asfalterska dela. Ker občasno še prihaja do zapor določenih ulic, mestna uprava občanke in občane naproša, da upoštevajo označene obvoze in preostalo signalizacijo, ter prosi za strpnost in razumevanje.

Ksenija Glažar, Soboške novine, november 2023