Letni program športa

LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO 2024

Na podlagi Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa na ravni lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program športa na lokalni ravni določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. Letni program športa na lokalni ravni sprejme občinski svet lokalne skupnosti.

V okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) sprejeti Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: Mestna občina). Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Mestne občine.

LPŠ je dokument, ki opredeljuje programe in področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes Mestne občine. LPŠ pripravi mestna uprava, v postopku priprave pa sodelujejo tudi predstavniki Športne zveze Murska Sobota.

Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ za leto 2024 določi:

 • športne programe in področja športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
 • obseg in vrsto dejavnosti,
 • višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij športa,
 • morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje športnih programov in področij športa.

V letu 2024 se sofinancirajo naslednji športni programi in področja športa:

A) ŠPORTNI PROGRAMI:

1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
4.0. Kakovostni šport
5.0. Vrhunski šport
6.0. Šport invalidov
7.0. Športna rekreacija
8.0. Šport starejših

B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.1. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)

C) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez

D) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.0. Športne prireditve in promocija športa 
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu 

Sredstva za sofinanciranje športnih programov, razvojnih dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa in področij športa v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024 in v skladu z Odlokom.

A) ŠPORTNI PROGRAMI

1.0. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1. Promocijski športni programi

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let):

 • Mali sonček in Ciciban planinec
  S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira:
  • propagandno gradivo in priznanja v višini razpoložljivih sredstev za te namene,
  • najemnina objekta, strokovni kader, prevoz in organizacija v višini razpoložljivih sredstev za te namene.
 • Programi športnih društev in drugih izvajalcev
  S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira:
  • strokovni kader – največ 60 ur,
  • objekt – največ 60 ur najema za izvajalce.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let): 

 • Zlati sonček in Krpan
  S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira:
  • · propagandno gradivo in priznanja, organizacija seminarjev in posvetov v višini razpoložljivih sredstev za te namene.
 • Naučimo se plavati
  S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira:
  • najemnina objekta, strokovni kader, prevoz in organizacija v višini razpoložljivih sredstev za te namene.
 • Programi športnih društev in drugih izvajalcev
  S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira:
  • strokovni kader – največ 60 ur,
  • objekt – največ 60 ur najema za izvajalce

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo tudi materialni stroški.

1.2. Šolska športna tekmovanja

Občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • sodniški stroški,
 • stroški uporabe objekta,
 • pri ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta,
 • pri posamičnih tekmovanjih medalje za posameznike.

Mestna občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za posamezno šolsko leto navedena v uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev ministrstva pristojnega za šport. Program tekmovanj za tekoče leto sprejme Športna zveza v sodelovanju s področnim centrom za šolska športna tekmovanja.

1.3. Celoletni športni programi

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt,
 • strokovni kader.

1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt,
 • strokovni kader.
Predvidena sredstva skupaj

9.000 EUR

2.0. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

2.1. Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami 

Med programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi promocijske športne programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo programi po enakih merilih in kriterijih kot pod poglavjem 1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.

2.2. Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški.

Predvidena sredstva skupaj

1.200 EUR

3.0. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni (KŠ) in vrhunski šport (VŠ) predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov.

3.1. Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt
 • strokovni kader
 • materialni stroški
Predvidena sredstva skupaj

134.000 EUR

4.0. KAKOVOSTNI ŠPORT

V program kakovostnega športa so vključeni športniki in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt*
 • strokovni kader
 • materialni stroški

*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta). 

Predvidena sredstva skupaj

71.000 EUR

5.0. VRHUNSKI ŠPORT

5.1. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 

Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt*
 • strokovni kader
 • materialni stroški

*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta). 

Predvidena sredstva skupaj

9.000 EUR

Op: v primeru, da ne bo upravičencev za ta program, se sredstva namenijo pod tč. 4.0 Kakovostni šport. 

6.0. ŠPORT INVALIDOV

6.1. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez 

Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt*
 • strokovni kader
 • materialni stroški

*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta). 

Predvidena sredstva skupaj

5.500 EUR

7.0. ŠPORTNA REKREACIJA

Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt
 • strokovni kader

*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta). 

Predvidena sredstva skupaj

15.000 EUR

8.0. ŠPORT STAREJŠIH

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin.

8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • športni objekt
 • strokovni kader

*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta). 

Predvidena sredstva skupaj

1.600 EUR

 

B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1.0. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 

Programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • materialni stroški

1.1. Založništvo v športu

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • materialni stroški

1.2. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu) 

Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • materialni stroški
Predvidena sredstva skupaj

5.000 EUR

 

 

 

C) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1.0. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1.1. Delovanje športnih društev in zvez

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

 • materialni stroški
Predvidena sredstva skupaj

52.000 EUR

D) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.0. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo športne prireditve in promocija športa v skladu z merili in kriteriji, ki so v prilogi Odloka.

1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu 

Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj, ki so predmet sofinanciranja LPŠ na lokalnem nivoju, so npr. prireditev: Športni dosežki leta, letne plakete posameznikom, klubom, društvom ali pa kot npr. razglasitev športnika leta v občini. 

Program spada tudi v sklop dejavnosti Športne zveze Murska Sobota.

Predvidena sredstva skupaj

16.700 EUR

 

Skupaj vrednost LPŠ za leto 2024 A-D 

320.000 EUR 

Op: v skladu z občinskim proračunom za leto 2024

Sredstva so predvidena na proračunski postavki 18051013 Letni program športa,ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024 in v skladu z Odlokom. 

Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje programske opreme – aplikacije za Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za namen izvedbe javnega razpisa, v višini 1.000 EUR

Skupaj proračunska postavka 18051013 Letni program športa v višini 321.000 EUR.

Dodatno so predvidena sredstva še za sofinanciranje delovanja Aerokluba Murska Sobota

na proračunski postavki 18051019 Aeroklub Murska Sobota v višini 15.000 EUR.

I) Predvidena sredstva skupaj 

336.000 EUR

 

E) ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI TER DRUGO 

Program predvideva tudi finančna sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi ter druge stroške za šport v Mestni občini Murska Sobota, ki se financirajo oz. sofinancirajo iz občinskega proračuna za leto 2024 in so predvidena na posameznih postavkah občinskega proračuna:

1.0. FINANCIRANJE OZ. SOFINANCIRANJE STROŠKOV:

14032010 Soboško jezero – obratovanje in upravljanje 10.000 EUR 

16033007 Drsališče 154.686 EUR 

18051005 Športna rekreacija in drugo 6.000 EUR 

18051017 TVD Partizan 46.300 EUR 

II) Predvidena sredstva skupaj 

216.986 EUR

 

2.0. INVESTICIJE V UREDITEV ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI TER 
TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI: 

14032015 Soboško jezero – obratovanje in upravljanje 100.000 EUR 

14032012 Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru 70.000 EUR 

16033012 Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK 100.000 EUR 

16033016 Pokrito kegljišče na vrvici 24.632 EUR 

18051000 Stadion Fazanerija 229.976 EUR 

18051025 Ureditev športnega centra Rakičan 113.239 EUR 

18051026 Posodobitev balinišča in sanitarij na ŠRC Bakovci - pp 16.630 EUR 

III) Predvidena sredstva skupaj 

654.477 EUR

Predvidena sredstva skupaj I - III

1.207.463 EUR

Številka: 671-0005/2024-1 (600)

Murska Sobota, dne 7. marca 2024

Letni program športa v MOMS 2024.pdf
pdf (3.06 MB)
Sprejeti letni program športa 2023
pdf (3.58 MB)
Sprejeti letni program športa 2022
pdf (4.05 MB)
Sprejeti letni program športa 2021
pdf (3.72 MB)