Nadzorni odbor

Naloge nadzornega odbora

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

  • Robert Grah - predsednik
  • Gabrijela Jakob
  • Andrej Šeruga
  • Alenka Samec
  • Vojko Farič

Dokončna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota so v priloženih datotekah.

Arhiv: Nadzorni odbor 2010 - 2014

 

 

Obvestilo z dne 22.8.2023!
V skladu s 41. členom Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23) in 31. členom Poslovnika nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/13, 50/18, 82/19 in 74/23) se poročila nadzornega odbora objavljajo v katalogu informacij javnega značaja na spletni strani Mestne občine Murska Sobota:  

http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina=31a1f943-7dc2-432b-bbf6-b53de55b5498&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOKUMENTI 

 

program dela za leto 2014
pdf (401.28 KB)
dokončno poročilo NO MOMS o opravljenem nadzornem pregledu 4000
pdf (2.1 MB)
dokončno poročilo NO MOMS o opravljenem nadzornem pregledu prem
pdf (1.69 MB)
dokončno poročilo NO MOMS o opravljenem nadzornem pregledu-Cest
pdf (1.91 MB)
dokončno poročilo-obnovljivi viri energije
pdf (1.48 MB)
dokončno poročilo-KS Černelavci
pdf (1.47 MB)
dokončno poročilo JSS
pdf (2.07 MB)
Dokončno poročilo RIS Dvorec Rakičan 2013 in 2014
pdf (5.65 MB)
Dokončno poročilo ZKTŠ
pdf (1.73 MB)
Dokončno poročilo o nadzornem pregledu Zaključnega računa prora
pdf (8.83 MB)
poročilo Cestni promet in infrastruktura
pdf (2.45 MB)
Program dela nadzornega odbora za leto 2015
pdf (357 KB)
Poročilo Premična kulturna dediščina in Knjižničarstvo in založ
pdf (1.81 MB)
poročilo nadzor proračunskega uporabnika 4000 Občinska uprava
pdf (2.23 MB)
Dokončno poročilo o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna MOMS za leto 2014
pdf (8.83 MB)
Poročilo - Cestni promet in infrastruktura v letu 2015
pdf (989.77 KB)
Poročilo - Premična kulturna dediščina - Knjižničarstvo in zalo
pdf (647.72 KB)
Poročilo - proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava -Skupne a
pdf (821.48 KB)
Poročilo - Zaključni račun proračuna MOMS za leto 2015
pdf (3.24 MB)
poročilo Cestni promet in infrastruktura v letu 2016
pdf (2.61 MB)
poročilo nadzor proračunskega uporabnika 4000 Občinska uprava, Znanost in tehnološki razvoj v letu 2016
pdf (2.5 MB)
Poročilo Premična kulturna dediščina 2016, Pomurski muzej in Galerija MS za leto 2016
pdf (1.79 MB)
Dokončno poročilo Promocija Slovenije Promocija občine v letu 2016
pdf (2.25 MB)
Dokončno poročilo Hiša sadeži družbe 2016
pdf (1.82 MB)
dokončno poročilo Zaključni račun proračuna MOMS za leto 2016
pdf (8.33 MB)
poročilo o opravljenem nadzornem pregledu ZR proračuna MOMS za leto 2017
pdf (8.34 MB)
poročilo - Cestni promet in infrastruktura za leto 2017
pdf (4.06 MB)
poročilo - premična kulturna dediščina, Pomurski muzej in Galerija za leto 2017
pdf (2.27 MB)
poročilo - 4000 Občinska uprava, znanost in tehnološki razvoj v letu 2017
pdf (2.64 MB)
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan z Zavodom Roka za leta 2016, 2017 in 2018
pdf (1.5 MB)
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega podjetja Komunala d.o.o. z družbo Minicom d.o.o.
pdf (3.09 MB)
Poročilo - nadzorni pregled sodelovanja MOMS z Držbo Zgodba d.o.o. in proračunske postavke 14032004 Regijski promocijski center
pdf (8.75 MB)
Poročilo - postavitev teniške hale v Murski Soboti
pdf (3.33 MB)
Poročilo - socialno varstvo v letu 2017
pdf (2.41 MB)
program dela za leto 2019
pdf (337.58 KB)
dopolnitev programa dela
pdf (516.68 KB)
dokončno porocilo investicijsko vzdrževanje OŠ
pdf (210.52 KB)
Dokončno porocilo Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
pdf (207.92 KB)
dokončno poročilo Pomoči šolajočim
pdf (204.13 KB)
dokončno poročilo vzdrževanje javnih zelenih površin
pdf (167.28 KB)
poročilo o nadzornem pregledu plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim
pdf (2.24 MB)
program dela NO 2020
pdf (483.56 KB)
Dokončno poročilo Investicije in investicijsko vzdrževanje Oš za leto 2019
pdf (1.52 MB)
Dokončno porocilo nadzornega odbora Kipi in spominske plošče v letu 2019 GRAH Robert
pdf (167.17 KB)
Dokončno poročilo KRAMAR Franc subvencioniranje cen javnim podjetjem - oktober 2020
pdf (256.85 KB)
Dokončno poročilo plačilo pogrebnih stroškov soc.ogroženim, subvencioniranje cen soc.ogroženim, enkratne denarne pomoči soc.ogroženim v letu 2019
pdf (2.38 MB)
Dokončno poročilo Socialno varstvo invalidov v letu 2019
pdf (1.72 MB)
Dokončno poročilo Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v letu 2019
pdf (1.69 MB)
Dokončno poročilo - KS Bakovci za 2019
pdf (1.31 MB)
Program dela za leto 2021
pdf (447.53 KB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora Praznično urejanje naselij v letu 2020.pdf
pdf (2.35 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora Premična kulturna dediščina v letu 2020.pdf
pdf (2.93 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora Vaško gasilski dom v Veščici v letu 2020.pdf
pdf (3.05 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora Druge promocijske aktivnosti občine v letu 2020.pdf
pdf (2.85 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora SOIC MS Ureditev območja II. in delno III. faze v letu 2020.pdf
pdf (3.7 MB)
program dela NO za leto 2022.pdf
pdf (781.45 KB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora nadzorni pregled proračunskega podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura v letu 2020.pdf
pdf (3.69 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora Glasbeno šolstvo in nadzidava Glasbene šole Murska Sobota v letu 2020.pdf
pdf (2.86 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora nadzorni pregled proračunske postavke 14021010 Podpora enotam malega gospodarstva v letu 2020.pdf
pdf (4.16 MB)
Dokončno poročilo nadzornega odbora Institucionalno varstvo starejših oseb in Izvajanje programa pomoč družini na domu v letu 2020.pdf
pdf (4 MB)
Dokončno poročilo Nujno zdravstveno varstvo in Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona v letu 2020.pdf
pdf (2.83 MB)
Dokončno poročilo Izvedba protokolarnih dogodkov 2021.pdf
pdf (195.93 KB)
Dokončno poročilo Sredstva za zaščito in reševanje, Nakup opreme za zaščito in reševanje, Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje in Center za pomoč v letu 2021.pdf
pdf (237.7 KB)
Dokončno poročilo investicijsko vzdrževanje in izboljšave v letu 2021.pdf
pdf (214.63 KB)
Dokončno poročilo Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo, Drugi objekti za rekreacijo, Turistični center Fazanerija, Drsališče in Las Goričko2020-Mura v letu 2021.pdf
pdf (360.39 KB)
Dokončno poročilo Varstvo otrok in družine, Drugi programi v pomoč družini in Denarna pomoč ob rojstvu otroka v letu 2021.pdf
pdf (264.7 KB)
Dokončno poročilo Nadzor nad poslovanjem KS Bakovci po sklenjeni pogodbi med KS Bakovci in Robertom Kaučičem s.p. pdf
pdf (333.94 KB)