Odločajmo skupaj – participativni proračun Mestne občine Murska Sobota

Kaj je participativni proračun

S participativni proračunom občina določen delež denarja iz občinskega proračuna nameni izvedbi projektov po izboru občanov. Občina tako zagotavlja vključenost oziroma participacijo občanov pri načrtovanju porabe proračunskega denarja. O občinskem denarju tako ne odloča le politika, temveč so  v razporejanje občinskega denarja aktivno vključeni občani, ki lahko neposredno odločajo o izvedbi za njih pomembnih projektov.

Cilji participativnega proračuna

S participativnim proračunom želi Mestna občina Murska Sobota, pritegniti svoje občanke in občane k aktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju.

Pravni okvir

Osnova za izvajanje participativnega proračuna je RESOLUCIJA O NORMATIVNI DEJAVNOSTI (Ur.l. RS, ŠT. 95/09), priporočila računskega sodišča in 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi.

»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«

Participativni proračuni po letih

Slika
Slika žarnice

Odločajmo skupaj - participativni proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

 

  • 13 prejetih predlogov
  • 9 predlogov uvrščenih v glasovanje

 

Slika
Motiv - participativni proračun 2023

Odločajmo skupaj - participativni proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2022

 

  • 18 prejetih predlogov
  • 6 izbranih predlogov